“ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ …ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ” Ernest Hemingway in “The Old man and the Sea”

Advertisements